Забони форсии дарй — забони адабй ва давлатй

Дақиқӣ, Фирдавсӣ, Носири Хусрав, Ҳофизи Шерозӣ, таърихшиносону ҷуғрофидонҳои араб ва бисёр дигарон забони адабии асрҳои IX-XV…

НИЗОМНОМАИ Суруди Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон

I. Суруди Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон рамзи давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона, ифодагари дӯстии пойдори…

НИЗОМНОМА Дар бораи Парчами давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон

1. Парчами давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон рамзи истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. 2. Парчами давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон…

НИЗОМНОМА Дар бораи Нишони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон

1. Нишони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон рамзи истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. 2. Нишони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон…

Танзими макроиќтисодии системаи пули-ќарзи.

Сиёсати пулию ќарзї (монетарї) гуфта, маљмўи чорабинињои давлатиеро меноманд, ки дар бахши пулию ќарзї ба хотири…

Бозори ќоѓазхои ќиматнок.

Бозори ќоѓазњои ќиматнок яке аз шаклњо ва ќисматњои маъмули бозори сармоя буда, барои њамаи субъектњои иќтисодї…

Бозори захирахои ќарзи ва инкишофи он.

Ба монанди дигар бозорҳо дар бозори захираҳои қарзӣ қарзро вобаста ба шакли ќарздињї, вобаста ба мўњлати…

Бонкхо, намудхо ва вазифахои онхо.

Идоракунии ќарз тавассути муассисањое сурат мегирад, ки дар маљмўъ онњоро низоми ќарзї меноманд. Низоми ќарзї гуфта,…

Мохият, вазифа ва шаклхои ќарз.

Љараёни такрористењсоли љамъиятї гардиши доимии маблаѓњои пулиро таќозо менамояд ва њангоми такрористењсол маблаѓњои пулии баъзе истењсолкунандагон…

Таркиби массаи пул ва андозаи он.

Пул њамчун фишанги молиявї омили асосии тараќкиёти иќтисодиёт ба њисоб меравад. Аз њамин љињат низоми пулї…