​Гузоштани расмхо

Дар хуччати Word расмхои дар формати графики. wmf, bmp, .pcx ва дигарњо бударо гузоштан мумкин аст.…

​Кор бо навиштачот

Дар зери мафњуми Надпись (навиштаљот) ягон соњаи њуљљат фањмида мешавад, ки дар дохили он матн, расм…

Рамзхои махсуси дар клавиатура ќайднашуда

Дар редактори Wordимконияти дар матн љойгир кардани рамзњои њуруфи барќароршуда, дар клавиатура ќайд нашудааст, мављуд аст.…

​Ташкилиёби тахриркунии формулахо.

Ташкилиёбї тањриркунии формулањо. Барои дохилкунї ва редактиронии формулањои математики дар Wordредактори махсус – редактори формула мављуд…

​Тахрири матн дар ячейкахо.

Биёр ваќт зарур мешавад, ки маълумоти дар њуљљат бударо ба намуди љадал тасвир кунем. Љадвале, ки…

Тафриќасозии корхонахо ва меъёри онхо

Бояд тазаккур дод, ки дар тўли зиёда аз 70 соли мављудаи СССР, фаъолияти корхонањо тибќи низомнома…

​Муносибатхои мехнати дар фирма

Мувофиќи ќонунгузорињо корхона барои риоя кардани манфиати љомеаву шањрвандон, ќонунњову њифзи муњити атроф, афзун гардондани боигарии…

​Фирма хамчун шахсияти хуќуќи

Хангоми гузариш ба иќтисоди бозорї таъсир ва бунёд гардидани бисёрукладї, масъалаи таъмин кардани њуќуќи соњибкорї, шароити…

​Принсипхои фаъолияти хочагидории фирма

Фаъолияти корхона, хоњ нохоњ бо принсипњои иќтисоди бо-зорї (интихоби озодонаи намуд ва шакли фаъолият, баробарњу-ќуќии субъектњои…

​Вазифа ва омилхои муайянкунандаи фаъолияти фирма

Новобаста аз сирати мансубият ба ин ё он шакли моликият, њаљму меъёр, миќдори тавлиди неъматњову адои…