​Вазифаи бурунмарзии нарх

Вазифаи бурунмарзии нарх, њангоми мубодилаи молию тиљоратии байни субъектњои байналхалќї љомаи амал мепўшад. Он имконият медињад,…

​Воситаи чойгиронии истехсолот

Воситаи чойгиронии истехсолот. Чї дар шароити низоми амрї ва чї низоми бозорї, вазифаи љойгиронии истењсолот ањамияти…

​Мувозинати таќозо ва арза

Мувозинати таќозо ва арза. Дар шароити бозор, мувозинатии байни таќозо ва арза бо воситаи нарх таъмин…

Хавасмандгардони ва Ичтимои

Хавасмандгардони, яке аз фишангњои муњимтарине мебошад, ки бо воситаи он зиёд кардани њаљми истењсол, даромаду фоида,…

​Таќсим ва азнавтаќсимкуни

Таќсим ва азнавтаќсимкуни. Нарх ин вазифаи худро њангоми бањисобгирї ва таќсими даромаду фоидаи субъектњои иќтисодї, даромади…

​Худтанзимкуни

Худтанзимкуни, моњиятан аз мазмуни вазифаи танзим бурун меояд. Нархњои худтанзимшаванда, тањти таќозои ќонунњои бозор (таќозо, арза,…

Танзими равандхои гуногуни иќтисоди

Танзими равандхои гуногуни иќтисоди, њамчун воситаи дар амал тадбиќгардонии фаъолияти хољагидорї ба воситаи фи-шангњои тањлил, пешбинї,…

​Бахисобгири

Бахисобгири, њамчун мазмуни дохилї ва шакли зуњурии вазифаи андозагирї сурат мегирад. Мањз ба туфайли андоза кардани…

​Муќоиса (андоза, ќиёскуни)

Муќоиса (андоза, ќиёскуни), њамчун воситаи ба њам ќиёс намудани ќимматњо (арзишњо)-и неъматњои гуногуни иќтисодї сурат мегирад.…

Андозагири (ченкуни)

Андозагири (ченкуни), яке аз вазифањои нахустини нарх мебошад. Нарх њамчун ифодакунандаи пулии арзиши мол (мењнати дар…