• Home
  • Monthly Archives: Апрель 2015

Month : Апрель 2015

Мақолаҳои Тоҷикӣ Савол ва Чавоб

​Вазифаи бурунмарзии нарх

14umnet
Вазифаи бурунмарзии нарх, њангоми мубодилаи молию тиљоратии байни субъектњои байналхалќї љомаи амал мепўшад. Он имконият медињад, ки мењнати дар мол таљассумёфтаи як миллат, ба мењнати
Мақолаҳои Тоҷикӣ Савол ва Чавоб

​Воситаи чойгиронии истехсолот

14umnet
Воситаи чойгиронии истехсолот. Чї дар шароити низоми амрї ва чї низоми бозорї, вазифаи љойгиронии истењсолот ањамияти беназир пайдо мекунад. Нарх, вобаста ба дараљаи захирањои иќтисодї,
Мақолаҳои Тоҷикӣ Савол ва Чавоб

Хавасмандгардони ва Ичтимои

14umnet
Хавасмандгардони, яке аз фишангњои муњимтарине мебошад, ки бо воситаи он зиёд кардани њаљми истењсол, даромаду фоида, баланд бардоштани сифати мањсулот ва самаранокии истењсолот, кам кардани
Мақолаҳои Тоҷикӣ Савол ва Чавоб

​Таќсим ва азнавтаќсимкуни

14umnet
Таќсим ва азнавтаќсимкуни. Нарх ин вазифаи худро њангоми бањисобгирї ва таќсими даромаду фоидаи субъектњои иќтисодї, даромади корхона, даромади миллї, фонди андўхту истеъмол, гурўњњои иљтимої, соњаву
Мақолаҳои Тоҷикӣ Савол ва Чавоб

​Худтанзимкуни

14umnet
Худтанзимкуни, моњиятан аз мазмуни вазифаи танзим бурун меояд. Нархњои худтанзимшаванда, тањти таќозои ќонунњои бозор (таќозо, арза, раќобат, арзиш, манфиатнокї…) сурат гирифта, њамчун танзими љараёнњои молию
Мақолаҳои Тоҷикӣ Савол ва Чавоб

Танзими равандхои гуногуни иќтисоди

14umnet
Танзими равандхои гуногуни иќтисоди, њамчун воситаи дар амал тадбиќгардонии фаъолияти хољагидорї ба воситаи фи-шангњои тањлил, пешбинї, тарњрезї ба амал бароварда мешавад. Бо воситаи нарх стратегияи
Мақолаҳои Тоҷикӣ Савол ва Чавоб

​Бахисобгири

14umnet
Бахисобгири, њамчун мазмуни дохилї ва шакли зуњурии вазифаи андозагирї сурат мегирад. Мањз ба туфайли андоза кардани арзишњои гуногуни молњо имконият пайдо мешавад, ки нишондињандањои сифати
Мақолаҳои Тоҷикӣ Савол ва Чавоб

​Муќоиса (андоза, ќиёскуни)

14umnet
Муќоиса (андоза, ќиёскуни), њамчун воситаи ба њам ќиёс намудани ќимматњо (арзишњо)-и неъматњои гуногуни иќтисодї сурат мегирад. Он имкон медињад, ки ќиммату нафънокї, сифату манфиатнокии молњои
Мақолаҳои Тоҷикӣ Савол ва Чавоб

Андозагири (ченкуни)

14umnet
Андозагири (ченкуни), яке аз вазифањои нахустини нарх мебошад. Нарх њамчун ифодакунандаи пулии арзиши мол (мењнати дар мол таљассумёфта)-и субъектњои иќтисодї (фард, оила, гурўњ, фирма…) баромад

Login

X

Register