​ХУЌУЌИ БАЙНАЛХАЛЌИИ ОММАВИ ВА ХУСУСИ, АЛОЌАМАНДИ ВА ФАРЌИ ОНХО.

Доираи масъалаи њуќуќи байналхалќии оммавї аз хусусї дар адабиётњои њуќуќї фикрњои мухталиф вуљуд дорад. Як гурўњ олимон њуќуќи байналхалќии хусусимро ба њуќуќи байналхалќии оммавї якљо менамоянд. Чї тавре, ки дар боло гуфта гузаштем, дар адабиётњои њуќуќии охирњои асри XIX ва асри XX истилоњи «њуќуќи байналхалќии муоссир» кор бурда мешавад. Ба аќидаи олимони ин истилоњро истифода намуда«њуќуќи байналхалќии муоссир» ба ду намуд људо мешавад: њуќуќи байналхалќии оммавї ва хусусї.Гарчи њуќуќи байналхалќии хусусиро онњо ба њуќуќи байналхалќии оммавї якљо накунанд њам, лекин онњо истилоњи «њуќуќи байналхалќии оммави»-ро бо истилоњи «њуќуќи байналхалќии муоссир» ќвриб як медонанд.

Гурўњи дигари олимон њуќуќи байналхалќии муоссирро ба яке аз соњањои њуќуќи гражданї дохил менамоянд.

Гурўњи сеюм дар он аќида аст, ки њуќуќи байналхалќии хусусї муносибатњои њуќуќи гражданї, оилавї, мењнатњо бо элементи хориљї меомўзад ва барои њамин њам соњаи комплексии њуќуќ мебошад.

Гурўњи чоруми олимон њуќуќи байналхалќии муоссирро соњаи алоњидаи њуќуќ њисоб мекунанд, ки мо низ ин гурўњро љонибдорем, зеро барои соњаи њуќуќ шудан пеш аз њама матлаб ва методи худро доштан лозим аст.

Њуќуќи байналхалќии хусусї матлаб ва методи ба худ хос дорад, ки онро аз дигар соњањои њуќуќ фарќ мекунонанд.

Њуќуќи байналхалќии хусусї њамчун соњаи алоњидаи хуќуќ, муносибатњои характери граждани доштаро бо элементи хориљиаш ба танзим медарорад.

Њуќуќи байналхалќии оммавї ва хусусї бо якдигар алоќаманд мебошанд ва алоќамандии онњо дар он зуњур меёбад, ки меъёрњои њар ду соњаи њуќуќї ба як маќсад нигаронида шудааст, ки ташкил намудани шароитњои њуќуќї барои њамкорињои байналхалќї дар соњањои гуногун мебошад. Дар баробари њамин Фарќияташон дар он аст, ки:

1.Муносибатњои батанзимбарориашон гуногун мебошад. Дар њуќуќи байналхалќии оммавї мавќеи асосиро муносибатњои сиёсии байни субъектони њуќуќї байналхалќї ташкил медињад, ки ин масъалањои таъмини сулњ ва бехатарии байналхалќї, соњибихтиёрии давлатњо, дахолат накардан ба корњои дохилии дигар давлат, масъалањои беяроќгардонї мебошанд. Њуќуќи байналхалќии хусусї бошад, муносибатњои характери гражданї доштаро бо элементи хориљиаш ба танзим медарорад.

2.Ба сифати субъекти њуќуќи байналхалќии хусусї шахсони юридикию воќеи ва дар баъзе њолатњо давлат баромад мекунад. Дар њуќуќи байналхалќии оммавї бошад шахси воќеи субъект шуда наметавонад.

3.Ба сифати сарчашма дар њуќуќи байналхалќии хусусї шартномаи байналхалќї, одатњои байналхалќї, ќонунгузории дохили давлатї ва таљрибаи судию арбитравї баромад мекунад, вале дар њуќуќи байналхалќии оммавї ќонунгузории дохилидавлатї ва таљрибаи сдию арбитражї сарчашма њисоб намешавад.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *