Истехсолот

Гузаронидани тахлили мунтазами идоракунии истењсолот барои мутобиќшавии сохторњои дохилии ширкат ба тагйиротњои беруна ва тоб овардан ба мухити раќобатї ањамияти бузург дорад. Дар раванди гузаронидани тањлил бояд ба чунин саволњо љавоб гардонид: оё фирма метавонад нисбати ракибон истехсоли молу хизматхоро ба харољотхои камтарин ба роњ монад? Имконияти дастраси ба ашёву маводхои навро дорад? Оё ширкат аз молтањвилгари ягона вобастаги дорад ё ин, ки вариантхои дигар низ вуљуд дорад? Низоми харидкунї ба камкунии захирахои моддї ва тезонидани фурўш нигаронида шудааст? Оё ширкат метавонад ба бозорхое хизмат расонад, ки раќибон ољиз бошанд? Фирма низоми самараноки назорати сифатро доро мебошад? Ва ѓайрањо.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *