​Кодификация ва тараќќиёти прогрессивии хуќиќи байналхалќи

Дар зери кодификацияи њуќуќи байналхалќї банизомдарори меъёрњои њуќиќи байналхалќие, ки бо субъектони њуќиќи байналхалќи ба амал бароварда мешавад. фањмида мешавад.

Кодификация, меъёрњои амалкунандаи њуќуќи байналхалќиро ба як низоми ягона дароварда ба онњо тавсияти аниќ медињад. Аммо кодификацияи њуќуќи байналхалќї бо ин мањдуд намешавад ва бо зарурати ивазшавї ё ин ки навкунии меъёрњои амалкунанда алоќаманд аст.

Кодификацияи расмї ва ѓайрирасмї мешаванд. Кодификацияи расмї дар шакли шартномањои байналхалќїамалї мегардад. Љои махсусро дар љараёни кодификация СММ мегирад, ки дар чорчўбаи он Комиссияи њуќиќи байналхалќї фаъолият мебарад. Он соли 1947 аз тарафи Ассамблеяи Генералии СММ ба тариќи маќомоти ёрирасон барои тараќќиёти њуќиќи байналхалќи ва кодефикацияи он ташкил дода шудааст. Комиссия аз 34 аъзо, ки аз тарафи Ассамблеяи Генералии СММ интихоб мешавад, иборат мебошад. Дар давоми фаъолияти худ ин коммисия адади зиёди лоињаро кор карда баромадааст. Њамин тариќ соли 1958 дар Женева Конвенция оид ба њуќуќи бањрї, солњои 1961-1963 дар Вена Конвенция дар бораи робитањои дипломатї ва консулї ќабул шудаанд.

Дар чорчўбаи СММ вазифањоро оид ба кодификация ва тараќќиёти прогрессивии њуќиќи байналхалќии дигар комитетњо ва комиссияњо, мисол Комиссия оид ба њуќуќњои инсон. Комитет оид ба истифодабарории фазои кайњон бо маќсадњои осоишта иљро мекунанд.

Кодификацияи ѓайрирасмї аз тарафи олимони алоњида ё ин ки коллективњои онњо, институтњои алоњида, ташкилотњои љамъияти ё ин ки ташкилотњои ѓайрињукумати ба амл бароварда мешавад. Дар байни онњо Ассоциацияи њуќиќи байналхалќи ва Институти њуќиќи байналхалќи ба кодификация ва тараќќиёти прогрессивии њуќиќи байналхалќи бо роњи гузаронидани тадќиќртва тайёр кардани лоињаи конвенцияњо оид ба масъалањои гуногуни муносибатњои байналхалќї сањми арзанда гузоштанд.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *