Макромухити маркетинги

Макромуњити маркетингї. Макро муњити маркетингї гуфта, ин гурўњи омилњои танзимшавандаеро меноманд, ки ба унсурњои низоми маркетингї бавоситаи унсурњои микромуњити он, таъсири худро мерасонад. Омилњои асосии таъсиррасонандаи макромуњити маркетингї инњо мебошанд:

1. Муњити иќтисодї, ки сатњи инкишофи иќтисодии љумњурї ва нархњои дар бозори дохили амалкунанда, дараљаи бекорї, њаљми пасандозњои мардум, дараљаи инфилатсия, дастраси оммавии ќарздињї, њаддї назораткардашавандаи музди мењнат ва дигар омилњоро дар бар мегирад. Мисол, озодшавии нархњои маводи хўрока ба хусусияти таќсимоти даромад ва таркиби истеъмоли мардум таъсиррасонида, дар навбати худ фаъолияти тавлидотию молявии корхонањоро муйян менамояд.

2. Муњити њуќуќї. Он маљмўи ќонунњои амалкунандаеро, ки фаъолияти маркетингиро танзим менамояд, дар бар мегирад. Дар Љумњурии Тољикистон кифоя набудани низоми инкишофёфтаи њуќуќї хусусї, сиёсати хусусигардонї ва ѓайри давлатигардонии моликият бо љараёни суст гузашта истодааст, ки ин монеа ба инкишофи соњибкорї мебошад.

3. Муњити сиёсї. Азбаски сиёсат ифодаи якљоякардашудаи иќтисод мебошад пас он наќши муњимро дар инкишофи сиёсати маркетингї мебозад. Вањдати иќтисодї байни њизбњо ва њаракатњои мардумї омили амалкунандаи инкишофи бизнес дар Тољикистон аст.

4. Муњити демографї, ки омилњои гуногуни тавлиди кўдак, оиладорї, маълумотноки ва ѓайраро дар бар мегирад. Љумњурии Тољикистон бо суръати афзоиши ањолиаш дар байни давлатои ИДМ яке аз љоёњои намоёнро ишѓол мекунад. Ин хусусияти демографї ба фаъолияти маркетингї бетаъсир намемонад. Дар натиљаи мањдуднамудани истењсоли либосу пойафзол, маводи хўрокаи кўдакон ва баландбардории нархи онњо, норизогии мардум афзуданаш мумкин аст.

5. Муњити фарњангї, ки дар тарзи хўрокхўрию либоспўшї, расму маросимњо, тўю маъракањо ва ѓайра зоњир мегардад. Мисол, мардуми тљик хўроки асосиро бегоњ истеъмол мекунанд ва маблаѓи худро бештар брои хариди маводи тўю анъанањои миллї сарф мекунанд, ки ин хусусияти миллиро соњибкорон бояд ба эътибор гирифта амал кунанд.

6. Муњити динї, ки ќоидаву ќонунњои шариатро дар бар гирифта, ба рафтору кирдори соњибкорон таъсири худро мерасонад. Мисол соњибкоре, ки ба гўштфурўшї дар муњити зисти мусулмонї машѓул аст, њељ гоњ гўшти хукро барои фурўш пешнињод намекунад ва дар ваќти хун кардани гову гўсфандон њатман мавќеи ќибларо ишѓол менамояд.

7. Муњити табиї, ки бойгарињои зери заминї, обу њаво, мавќеи љуѓрофї ва дигар омилњои ба он монандро дар бар мегирад. Мисол дар љумњуриамон дар як сол ќариб 300 рўзи офтобист, ки ин имконияти фароњамро барои инкишофи бизнеси индустрияи (саноатї) саёњатї дар бањри тољики Ќайроќќум ва дењањои Варзобу Ромиту Алмосию Помир медињад. Ва инчунин соњибкори аграрї (кишоварз) дар як сол метавонад ду-се њосил гирад.

Макромуњит – бошад маљмуи омилњоеро дар бар мегирад, ки ба фаъолияти ширкат таъсир мерасонад, вале ширкат ќобилияти идоранамоии онро надорад. Ба макромуњит дохил мешавад:

— муњити сиёсї

— муњити табии

— муњити демографї

— муњити динї

— муњити фарњангї

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *