​НИЗОМИ ХУЌУЌИ БАЙНАЛХАЛЌИ.

Низоми њуќуќи байналхалќї мављудияти объективонаи робитаи тарафайни элементњои маќсаднокро мењисобанд, ки ба он: принципњои умумии эътирофгашта, меъёрњои њуќуќи байналхалќї, шартномавї ва одатию њуќуќї, ќарорњои маќомотњои ташкилотњои байналхалќии суди байналхалќї, инчунин институтњои њуќуќи байналхалќї /институтњои эътирофнамоии байналхалќї, институти њуќуќќабулкунї дар муносибат бо шартнома, институти љавобгарии байналхалќї ва ѓайрадохил мешаванд.Њар як соњаи њуќуќи байналхалќї низоми ба худ хос ва мустаќилро пешнињод менамояд ва мумкин аст, ки дар доираи маќсадаш серсоња низ хонда шаванд, аммо дар ягонагии онњо низоми њуќуќи байналхалќї мебошанд.

Низоми њуќуќи байналхалќиро набояд бо низоми илми њуќуќї байналхалќї якљо намуд.Низоми илми њуќуќи байналхалќї дар мактаб ва љараёнњои гуногуни илмї, ки характери субъективиро доро мебошанд, ташкил ва инкишоф дода мешаванд. Низоми њуќуќи байналхалќї мураккаб мебошад ва онро Аслан ба ду ќисм људо месозанд, умумї ва махсус. Ба ќисми умумии мафњум мактаб, сарчашмањо, принсипњо, нормањо субъектони њуќуќи байналхалќї, љавобгарии байналхалќї ва ѓайра дохил мешавад.

Ќисми махсус бошад, соњањои њуќуќи байналхалќиро дохил менамояд: њуќуќи байналхалќии љиної, њуќуќи байналхалќии њавої, бањрї, кайњонї, экологї, иќтисодї, њуќуќи байналхалќии иќтисодї ва ѓайра.

Таќсим намудани низоми њуќуќи байналхалќї дар адабиётњои њозираи њуќуќи байналхалќї низ чунин ќайд ва дастгирї ёфтааст.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *