Сохтори фалсафа

Сохтори илми фалсафа хеле мураккаб буда, якчанд ќисмњоро шомил аст: онтология (таълимот дар бораи њастї; њастишиносї); гносеология (таълимот дар бораи маърифат; маърифатшиносї); аксиология (таълимот дар бораи арзишњо; арзишшиносї); праксиология (таълимот оид ба фаъолияти амалии инсон).

Мазмун ва мундариљаи илми фалсафа дар доираи фанњои зерин њувайдо мешавад: илми мантиќ; антропологияи фалсафї; илми ахлоќ; фалсафаи иљтимої; илми эстетика; фалсафаи забон; фалсафаи дин; фалсафаи њуќуќ; фалсафаи сиёсат; фалсафаи фарњанг; фалсафаи таърих; таърихи фалсафа ва ѓ. Дар бобњои минбаъдаи китоби мазкур доир ба њар кадоми ин илмњои фалсафї ва мавзўоти фарогирифтаи онњо маълумоти муфассал дода мешавад

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *