​Тахќиќи фарханги точик

Барои тањќиќи фарњангї нимаи дуюми асри 18 ва ибтидои асри 19-и халќи тољик асари машњури Муњаммад Яъќуб «Гулшан-ул-мулук» ба ањамияти калон соњиб аст. Асар аз он љињат пурќиммат аст, ки муаллифаш ба табаќаи дорои манѓития тааллуќ дошта, шоњиди биср воќеъањо буд ва он камбудию воќеањоро ошкор тасвир кардасст.

Барои тањќиќи фарњанги мардуми тољик дар ин давра маълумотњои М.Бекчурин, С.Бурнашев ќайди Мирзошамси Бухорої ва тавзењотї В.В.Григорев нињоят бузург мебошанд. Барои омўхтану аз худ намудани фарњангу анъанањои мардуми Осиёи Мараказї дар асрњои 18 – 19 дастовардњои фарњангии «Таворихи авоил ва авохир»-и Муинї, «Таърихи амир Њайдар»-и Мулло Ибодуллоњ ва Мулло Муњаммад, «Футуњномаи»-и Бухорої, «Зафарнома»-и Хусравї, «Шоњнома»-и Умархонд, «Таърихи муњољирон»-и шоираи Дилшода ва дигарон ёрии калон мерасонанд. Ба Руссия њамроњ шудани Осиёи Миёна ба равнаќи маданияту санъат ва адабиёт объективона мусоидат кард. Олимону рўшанфикрону тараќќипарвари Руссия дар бобати тадќиќи иќтисодиёти, мардушиносї, таърих, забон, адабиёт, истифодабарии сарватњои табиї ва ѓайраи Осиёи Марказї хизматњои зиёде кардаанд.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *