​Ташкили маданият ва нуфузи ширкат

Муњити ташкилии иљтимои аз гурўњи одамон таркиб ёфтааст: роњбарият, зердастон, лидерони ѓайрирасмї, њамкорон. Ташкилї маданият аз рафтори одамон дар муњити ташкили таркиб меёбад. Тањти маданияти ташкилї низоми мукаммали моделњои рафтор, урфу одат, арзишњо, ки аз тарафи аъзоёни вай коркарда шудааст фахмида мешавад.

Нуфузи ширкат дар натиљаи таасуроте хубе, ки кормандон, мизољон оиди ширкат фароњам меоранд муайян карда мешавад.

Чадвали 1. Тахлили љињатњои ќудратнокї ва заифии ширкат

Таркиби муњити дохилї

Самаранокї

Весомость

Нињоят боќувват

Боќувват

Бетарафї

Заиф

Нињоят заиф

Баланд

Миёна

Паст

Маркетинг:

Њиссаи бозор ва раќобатпазири

+

+

Гуногуни ва асортименти молњо

+

+

Демографияи бозорї

+

+

Баландии сатњи нарх

+

+

Дараљаи баланди хизматрасонї (пеш ва баъд аз фурўш)

+

+

Норасої дар сиёсати рекламавї

+

+

Молия:

Дараљаи рентабелнокї

+

+

Иќтидорњои молиявї

+

+

Истењсолот :

Ассортименти васеъи молњо

+

+

Истифодаи технологияњои муосир

+

+

Идоракунии кормандон:

Назорати баланди сифат

+

+

Дараљаи кордонии кормандон

+

+

Таъмини бехатарии кормандон

+

+

Ширкат наварзидани кормандон дар ќабули ќарорњои идоракунї

+

+

Ташкили маданият ва нуфуз:

Рафтор

+

+

Таасурот оиди ширкат

+

+

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *