​Унсурхои асосии имкониятхо ва хатархо дар бизнес

Имкониятњо ва хатарњо берун аз доираи идоракунии фирма ќарор дорад. Бинобар ин онњо њаммчун унсурхои берунаи муњити бозорї ба њисоб гирифта мешаванд. Унсурњои асосии омўзиш дар ин маврид дар худ инњоро љой медињад:

ќуввањои ќонунгузор (идоракунанда) ва сиёсї. Амалњои њокимиятњо дар шакли иљроиши сиёсат, инчунин хусусиятњои ќонунгузорї ва идоракунї, ки фирма бояд ба он итоат намояд;

ќуввањои љамъиятї (маданият). Он дар мавриде, ки харидорон аз фаъолияти фирма ќаноатманд нестанд, мустаќиман фирмаро барои фикр кардан водор месозад;

ќуввањои технологї. Иќтидорњои технологие, ки ба ширкат имкони ноил шудан ба маќсадњояшро фарохам меорад, инчунин вай ба моли истењсолкардаи ширкат ва реаксияхои харидорон таъсир мерасонад;

шароитњои иќтисодї. Таъсири њолати умумии иќтисод, ки зери таъсири он талабот ва рафтори пулмасрафкании харидорон ташкил меёбад.

раќобат. Мухит ва андозаи хатари раќбат. Дар ин маврид чунин бояд ба эътибор гирифта шавад:

— суръатнокии раќобат;

— тахдиди таъсири раќибони нав;

— талаботи истеъмолии харидорон дар бозор;

— раќобатпазирї;

— фишор аз љониби молњои якдигарро ивазкунанда.

Гузаронидани ин гуна тањлил ба шумо имкон медињад њолати берунаи ширкати худро бањо дихед ва муайян намоед, ки чи гунна имкониятњоро доро буда, кадом хатарњо шуморо тањдид менамояд(ва пешакї ба он тайёр шавад).

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *