Унсурхои фалсафи

Дар миёнањои њазораи якуми пеш аз эраи мо дар Њиндустон дар заминаи љамоаи дењотї шакли нави муносибатњои истењсолї ташаккул ёфт, ки ба људошавии косибї аз хољагии ќишлоќ, ба вуљуд омадани марказњои тиљоратию косибї, ибтидои асри санг ва инкишофи муносибатњои пулию молї алоќаманд буд. Бўњрони низоми кастагї дар ин давра боло гирифта, муборизаи кшатрињо ва вайшињо ба муќобили брањманњо шиддат меёфт. Дар Њиндустон дар ин давра давлатњои зиёде вуљуд доштанд, вале Магадња нисбат ба њамаи онњо афзалият дошт ва ќуллаи баланди тараќќиёти он ба давраи салтанати Ашокњо (273 — 232) рост меомад. Дар чунин шароит нахустин мактабњои фалсафии Њинд ба вуљуд омаданд, ки доир ба баъзеи онњо мухтасар маълумот хоњем дод.

Мактабњои фалсафии Њинд гуногунанд, лекин муњим­таринашон фалсафаи Буддо, љайния, чорвакњо, веданта, вайшешика, няя, санкњя ва йога ба шумор мераванд.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *