​Усулхои тахлили имконият ва хатархои бизнес

Усули муайянкунии имконият ва хатарњои бозорї бо усули тањлили ќудратнокї ва заифї монанд мебошад:

1.Номугўи бузургињое, ки шароитњои бозорї бањогузорї карда мешавад, бояд тартиб дода шавад;

2.Аз руи њар як бузургї бояд муайян намуд, ки кадомаш имконият ва кадомаш барои ширкат хатар ба њисоб меравад;

3.Аз номгуи хамаи бузургињо бояд муайян намуд, ки кадоме аз онњо муњимтарин буда, онро ба матритса ворид намоед;

Хангоми баходињии имкониятњо ва хатарњои корхона зарур аст бузургињои зерин ба инобат гирифта шавад:

1.Омилњои таќозо (дар ин љо ѓунљоиши бозор, суръати рушд ва пастравии он, сохтори таќозо ба моли ширкат ва ѓ.)

2.Омилњои раќобат (даро ин љо шумораи раќибон, миќдори молњои якдигарро ивазкунанда, монеъањои мављудбуда ва роњњои гузаштан аз он, таќсимоти њиссањои бозорро миёни иштирокчиёни асосии он ва монанди инњоро ба њисоб гирифтан муњим аст)

3.Омилњои фрўш (дар инљо зарур аст шумораи миёнаравон, мављудияти маљроњои таќсимоти мол, шароитњои расонидан ва љобаљокунии мол ва монанди инхоро ба эътибор гирифт)

4.Омилњои иќтисодї (ќурби асъори миллї нисбати доллар ва дигар асъорњо, сатњи тавварум, таѓйироти сатњи даромади ањолї, сиёсати андозї ва гайрањо дар ин маврид ба эътибор гирифта мешавад)

STEP – тањлил ин усули тањлили асосии омилњои макромуњит мебошад, ки аз руи таъсири соњањои таъсиррасон бароњ монда мешавад.

STEP калимањои ихтисоршудаи забони англиси мебошад, ки аз њарфњои авали чунин калимањо ба вуљуд омадааст:

S – sotcial – иљтимої

T – technologicai – технологї

E – economic – иќтисодї

P – political – сиёсї

STEP – тахлил вобаста ба таъсиррасонии омилњои алоњидаи он метавонад шаклњои PEST, TEPS, EPTS – ро гирад.

Мисоли тањлили PEST – ро дар чадвали зерин мебинем.

Омилњои макромуњит

Њолатњо

Шакли таъсиррасонї

Эњтимолияти бавуљуд омадани њолатњо

Барномаи амалиётњо

Сиёсї

Интихоби президент

+,-

100%

Ба таваќуф гузоштани ќабули ќарорњо то интихобот

Иќтисодї

Афзоиши ќурби $

50%

Бастани шартномањои форварди оиди таъминнамоии мол

Иљтимої

Пастравии сатњи зиндагї

50%

Истењсоли номуи молњои арзон

Технологї

Талаботњои иловагї оиди сертификаткунонї

40%

Харидорї намудани молњои ба талаботи стандартї љавобгу

Форвард аз калимаи англисї гирифта шуда маънояш «муњлат» мебошад.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *