Category : Фалсафа

Мақолаҳои Тоҷикӣ Фалсафа

Тахаввули тасаввурот оид ба фанни фалсафа

14umnet
Фалсафа њамчун шакли фаъолияти маънавї ба гузоришу тањќиќ ва њалли муњимтарин масъалањои љањонбинї нигаронида шуда, њадафи нињоийи он кор кардан ва ба танзим даровардани дониши
Мақолаҳои Тоҷикӣ Фалсафа

Мафхуми чахонбини, чихатхо, зинахо ва шаклхои таърихии он

14umnet
Истилоњи «љањонбинї» дар марњилаи таърихии Замони Нави Аврупои ѓарбї пайдо шуда, ба фалсафа аз нимаи дуюми асри XIX ворид гашта, мавриди истифодаи васеъ ќарор гирифт.
Мақолаҳои Тоҷикӣ Фалсафа

Сохтори фалсафа

14umnet
Сохтори илми фалсафа хеле мураккаб буда, якчанд ќисмњоро шомил аст: онтология (таълимот дар бораи њастї; њастишиносї); гносеология (таълимот дар бораи маърифат; маърифатшиносї); аксиология (таълимот дар

Login

X

Register