​Тараќќиёти касбу санъат ва сохахои мухими рўзгор

Садриддин Айнї дар пайравии маорифпарварон китоби дарсии «Тањзиб-ус-сибён»-ро таълиф карда буд, ки он бештар ба масъалањои…

​Сахми дигар маорифпаварон дар перафти фарханги точик

Савдо аз банди таќлиду пайравии назми гузаштагон берун рафта, ба муќобили мавзўи диниву тасаввуфии адабиёти замонаш,…

​Сахми Ахмади Дониш дар пешрафти фарханги точик

Аксари мутафаккирон ва рўшанфикрони мардуми Осиёи Марказї аз намояндагони зиёиёни пешќадами Руссия сабаќ мегирифтанд. Дар ташаккули…

​Тахќиќи фарханги точик

Барои тањќиќи фарњангї нимаи дуюми асри 18 ва ибтидои асри 19-и халќи тољик асари машњури Муњаммад…

​Заҳирии Самарќанди

Аз дўст ба њар захме афгор набояд шуд В –аз ёр ба њар љавре безор шуд.…

Фархангшиноси хамчун илм, вазифа ва сохтори он

Фархангшиноси хамчун илми љамъбасткунандаи фанхои љамъиятї-гуманитариба раванди таълимии таълимидонишкадахои олии Тољикистон пурра ворид гардида, мавќеъ ва…

​Мавќеи илми фархангшиноси дар омўзиши маданият

Гарчанде ки объекти тадќиќоти фархангшиносимаълум аст, лекин мавќеи он дар омўзиши маданият на он ќадар аён…

Маданият ва чомеа

Дигаргунсозихои инќилобидар хаёти маънавидар баробари дастовардхои беназир, ки ба худмуайянкунии миллати тољик имконият ба вуљуд овард,…

Забони форсии дарй — забони адабй ва давлатй

Дақиқӣ, Фирдавсӣ, Носири Хусрав, Ҳофизи Шерозӣ, таърихшиносону ҷуғрофидонҳои араб ва бисёр дигарон забони адабии асрҳои IX-XV…

Эхёи Ачам ва ахамияти оламшумули он

Дар таърихи маданияти халќи тољик замони Эхёи Аљам пурмахсултарин давраи инкишоф буда, xунбиши бузурги таърихию фархангиба…