Category : Фархангшиноси

Мақолаҳои Тоҷикӣ Фархангшиноси

​Тараќќиёти касбу санъат ва сохахои мухими рўзгор

14umnet
Садриддин Айнї дар пайравии маорифпарварон китоби дарсии «Тањзиб-ус-сибён»-ро таълиф карда буд, ки он бештар ба масъалањои муњими иљтимоии љомеа бахшида шудааст. Дар шањрњои Бухоро, Самарќанд,
Мақолаҳои Тоҷикӣ Фархангшиноси

​Сахми дигар маорифпаварон дар перафти фарханги точик

14umnet
Савдо аз банди таќлиду пайравии назми гузаштагон берун рафта, ба муќобили мавзўи диниву тасаввуфии адабиёти замонаш, ба муќобили љањолат ва таассуботи динї дар лирикааш оњанги
Мақолаҳои Тоҷикӣ Фархангшиноси

​Сахми Ахмади Дониш дар пешрафти фарханги точик

14umnet
Аксари мутафаккирон ва рўшанфикрони мардуми Осиёи Марказї аз намояндагони зиёиёни пешќадами Руссия сабаќ мегирифтанд. Дар ташаккули љањонбинии мутафаккири бузурги он солњо Ањмади Дониш (1827-1897) таъсири
Мақолаҳои Тоҷикӣ Фархангшиноси

Фархангшиноси хамчун илм, вазифа ва сохтори он

14umnet
Фархангшиноси хамчун илми љамъбасткунандаи фанхои љамъиятї-гуманитариба раванди таълимии таълимидонишкадахои олии Тољикистон пурра ворид гардида, мавќеъ ва маќоми худро ёфтааст. Илми маданиятшиносиќонунхои умумитарини инкишофи маданият, сабабхо
Мақолаҳои Тоҷикӣ Фархангшиноси

​Мавќеи илми фархангшиноси дар омўзиши маданият

14umnet
Гарчанде ки объекти тадќиќоти фархангшиносимаълум аст, лекин мавќеи он дар омўзиши маданият на он ќадар аён аст. Маданият дар як ваќт мавзўи бахси таърих, фалсафа,
Мақолаҳои Тоҷикӣ Фархангшиноси

Маданият ва чомеа

14umnet
Дигаргунсозихои инќилобидар хаёти маънавидар баробари дастовардхои беназир, ки ба худмуайянкунии миллати тољик имконият ба вуљуд овард, нуќсонхои зиёди љанбаъхои зиндагиро ошкор кард. Дар айни хол
Мақолаҳои Тоҷикӣ Фархангшиноси

Забони форсии дарй — забони адабй ва давлатй

14umnet
Дақиқӣ, Фирдавсӣ, Носири Хусрав, Ҳофизи Шерозӣ, таърихшиносону ҷуғрофидонҳои араб ва бисёр дигарон забони адабии асрҳои IX-XV тоҷикиро порсӣ, форсӣ, порсии дарӣ, форсии дарӣ ва дарӣ
Мақолаҳои Тоҷикӣ Фархангшиноси

Эхёи Ачам ва ахамияти оламшумули он

14umnet
Дар таърихи маданияти халќи тољик замони Эхёи Аљам пурмахсултарин давраи инкишоф буда, xунбиши бузурги таърихию фархангиба вуќўъ пайвастааст. Дар баъзе адабиётхо давраи Эхёро ба асрхои

Login

X

Register