Category : Фархангшиноси

Мақолаҳои Тоҷикӣ Фархангшиноси

Маданияти моддива маънавии даврон

14umnet
Маърифати илмива фаъолияти эљодию моддии Аљамиён дар китоби таърихи маданияти љахонисабт шудаанд. Бино ба ахборе, ки дар «Осор-ул-боќия»-и Абурайхони Берунизикр шудааст, ниёгони мо – бохтарихо,
Мақолаҳои Тоҷикӣ Фархангшиноси

«Авесто» хамчун сарчашмаи идеявива маънави

14umnet
«Авесто» хамчун нахустфарханги мардумони ориёнасл намунаи безаволи осори фарханги маданияти љахониба шумор меравад. Дар сарчашмахои ќадимаи пахлавии то замони мо расида, аз xумла «Шахристонхои Эрон»
Мақолаҳои Тоҷикӣ Фархангшиноси

Пайдоиши «Авесто» ва таърихи омўзиши он

14umnet
Доир ба масъалаи пайдоиши «Авесто» дар адабиёти илмиаќидахои гуногун љой дорад. Як гурўхи олимон (Дюперон, Дармстетер, Мейе, Юар ва ѓайра) пайдоиши онро ба мамлакати Мидия
Мақолаҳои Тоҷикӣ Фархангшиноси

Проблемахои хозираи маданияти миллии точик

14umnet
Наќша: 1.Худшиносии миллияке аз омилхои асосии баландшавии тафаккури маданї. 2. Пойдории сулх ва инкишофи иќтисодиёт. 3. Масъалахои маданияти маънавии замони муосир. Худшиносии миллияке аз омилхои
Мақолаҳои Тоҷикӣ Фархангшиноси

Маданияти давраи маорифпарвари дар Аврупо.

14umnet
Наќша: Аломатхои асосии маданияти давраи маорифпарварї. Хусусиятхои жанрива услубии санъат. Болоравии санъати театрива мусиќї. Синтези ахлоќ, нафосат ва адабиёт дар эљодиёти нависандагони бузурги франсавї. Аломатхои

Login

X

Register