Маданияти моддива маънавии даврон

Маърифати илмива фаъолияти эљодию моддии Аљамиён дар китоби таърихи маданияти љахонисабт шудаанд. Бино ба ахборе, ки…

Масоили банду басти илмии падидахои Эхё

Эхёи миллии халќхои Эрони Шарќї, ки ба пайдоиши халќи тољик вобаста аст, хамзамон оѓози давраи эхёи…

Ватани Зардушт ва таълимоти динию ахлоќии ў

Зардушт писари Поурушасп аз ќабилаи Спитам буда, пеш аз хама аз «Готхо» номи ў ба мо…

«Авесто» хамчун сарчашмаи идеявива маънави

«Авесто» хамчун нахустфарханги мардумони ориёнасл намунаи безаволи осори фарханги маданияти љахониба шумор меравад. Дар сарчашмахои ќадимаи…

Пайдоиши «Авесто» ва таърихи омўзиши он

Доир ба масъалаи пайдоиши «Авесто» дар адабиёти илмиаќидахои гуногун љой дорад. Як гурўхи олимон (Дюперон, Дармстетер,…

Проблемахои хозираи маданияти миллии точик

Наќша: 1.Худшиносии миллияке аз омилхои асосии баландшавии тафаккури маданї. 2. Пойдории сулх ва инкишофи иќтисодиёт. 3.…

Маданияти давраи маорифпарвари дар Аврупо.

Наќша: Аломатхои асосии маданияти давраи маорифпарварї. Хусусиятхои жанрива услубии санъат. Болоравии санъати театрива мусиќї. Синтези ахлоќ,…