Category : Маркетинг

Мақолаҳои Тоҷикӣ Маркетинг

​Хусусиятхои натичаи навоварихо

14umnet
Дар чараёни фаъолияти навоварй фикру андещахои нав тавлид мешаванд, махсулот ва чараёнхои технологии наву такмилёфта пайдо мегарданд, шаклхои нави ташкил ва идораи сохахои мухталифи иктисодиёт
Мақолаҳои Тоҷикӣ Маркетинг

​Технологияи назариявй

14umnet
Технологияи назариявй диалектикаи технология ва истифодаи конунхои тараккиёти чамъиятро барои дигаргун намудани хаёти моддй ва маънавии инсон меомузад. Предмети омузиши он — чараёнхои инкишофи фаъолияти
Мақолаҳои Тоҷикӣ Маркетинг

​Технологияи илмй

14umnet
Технологияи илмй тачрибаи ташаккули арзиши истеъмолиро меомузад. Предмети омузиши он чараёнхои хамкории воситахои мехнат, предмети мехнат ва мухити берунй мебошад. Вазифахои асосии технология дар сохаи
Мақолаҳои Тоҷикӣ Маркетинг

​Технология: тасниф ва тамоили таракиёти он

14umnet
Технология ва чараёни технологй ба катори мафхумхои асосии менечменти навоварихо дохил мешаванд. Технология сохахои гуногуни иктисодиёт, сиёсат ва идоракуниро фаро гирифта, максад, принсипхо ва халли
Мақолаҳои Тоҷикӣ Маркетинг

​Мохият ва максади навоварихо

14umnet
Яке аз масъалахои мухимтарини иктисодиёти чумхурй дар даврони муосир — ин баланд бардоштани ракобатпазирии корхонаву ташкилотхои ватанй дар асоси дар истехсолот чорй намудани технологияхои навтарин
Мақолаҳои Тоҷикӣ Маркетинг

Интиқоли маблағҳо

14umnet
ҶСП «Бонки рушди Тоҷикистон» ба мизоҷони худ усулҳои фаврии интиқоли маблағҳоро, ки ҷавобгўи талаботи байналмиллалианд пешниҳод менамояд. Ҳамагуна интиқоли маблағ бе кушодани суратҳисоб амалӣ мегарданд.

Login

X

Register