​Хусусиятхои натичаи навоварихо

Дар чараёни фаъолияти навоварй фикру андещахои нав тавлид мешаванд, махсулот ва чараёнхои технологии наву такмилёфта пайдо…

​Технологияи назариявй

Технологияи назариявй диалектикаи технология ва истифодаи конунхои тараккиёти чамъиятро барои дигаргун намудани хаёти моддй ва маънавии…

​Технологияи илмй

Технологияи илмй тачрибаи ташаккули арзиши истеъмолиро меомузад. Предмети омузиши он чараёнхои хамкории воситахои мехнат, предмети мехнат…

​Технология: тасниф ва тамоили таракиёти он

Технология ва чараёни технологй ба катори мафхумхои асосии менечменти навоварихо дохил мешаванд. Технология сохахои гуногуни иктисодиёт,…

​Мохият ва максади навоварихо

Яке аз масъалахои мухимтарини иктисодиёти чумхурй дар даврони муосир — ин баланд бардоштани ракобатпазирии корхонаву ташкилотхои…

Таркиб ва сохтори тавозуни бонк

Тавозун гурўҳбандии манбаҳо, воситаҳои асосии корхона ва натиҷаҳои фаолияти молиявии он дар шакли пулӣ ва дар…

Интиқоли маблағҳо

ҶСП «Бонки рушди Тоҷикистон» ба мизоҷони худ усулҳои фаврии интиқоли маблағҳоро, ки ҷавобгўи талаботи байналмиллалианд пешниҳод…

Фаолияти шуъбаи қарздиҳӣ (кредити)

ҶСП «Бонки рушди Тоҷикистон» номгўи васеи хизматрасонии бонкиро пешниҳод мекунад. Бонк барои рушд ва дастгирии соҳибкорони…

Баҳисобгирии амонатҳо (депозит)

Хусусияти хоси муассисаи бонкӣ аз он иборат аст, ки ҳамчун як корхонаи тиҷоратӣ, қисми асосии захираҳои…

Баҳисобгирии воситаҳои асосӣ

Пеш аз он ки бобати чӣ тавр ба ҳисоб гирифтани воситаҳои асосӣ дар бонк сухан кунем,…