Танзими давлатии бозор, вазифа ва хусусиятхои он

Чавхари марказии бозорро унсурњои худи он (ис-тењсолкунанда, фурўшанда, харидор), механизми тањриќдињан-даи он (таќозо, арза, нарх, раќобат),…

​Ќонунгузорихои зиддимонополи, услуб ва хусусиятхои кунунии он

Мањз аз сабаби бесуботии раванди бозори раќобати комил, монополикунонии иќтисод ва пайдо шудани шаклњои гуногуни бозори…

​Раќобати нокомил ва шаклхои он

Тамсилаи он ба бозори ало-њидаи ѓалла, мева ё худ фаъолияти хољагињои фермерї шабоњат дорад, ки њаљму…

​Оќибатхои ичтимои-иќтисодии таваррум. Качхатаи Филлипс

Љараёни таваррум ба инкишофи иќтисодиёт ва сатњи зиндагонии ањолї таъсири манфї мерасонад. Таљрибаи љањонї нишон додааст,…

​Моҳият, сабабхо ва шаклхои таваррум

Моҳият, сабабњо ва шаклњои таваррум Таваррум гуфта, номувофиќ будани таќозою арзаи пул ва дигар таносубњои иќтисодиро…

Ҳамгироии байналхалқии иқтисодӣ ва шаклҳои зуҳуроти он.

Мављудияти хољагии љањониро бе њамбастагии (интегратсия) байналхалќии иќтисодї тасаввур намудан ѓайриимкон аст. Њамбастагии байналхалќї-иќтисодї гуфта, наздикшавию…

Муҳоҷирати байналхалқии қувваи коргарӣ ва содироти сармоя.

Кўчиши байналхалќии сармоя ва ќувваи корї яке аз шаклњои маъмули муносибатњои байналхалќї-иќтисодї ба њисоб меравад. Содироти…

Бозори ҷаҳони ва проблемаҳои ҳамроҳшавии ҶТ ба он.

Инкишофи иќтисоди љањонї ба бозори љањонї сахт вобаста мебошад. Бозори љањонї гуфта, механизми иќтисодиеро меноманд, ки…

Савдои ҷаҳони: намудҳо ва таркиби он. Баланси пардохт.

Яке аз шаклњои аввалин ва асосии муносибатњои байналхалќї – иќтисодї тиљорати (савдои) байналхалќї ба њисоб меравад.…

Марҳилаҳои ташаккул ва хусусиятҳои асосии хоҷагии чахони.

Иќтисоди љањонї (хољагии љањонї) натиљаи инкишофи дуру дарози таърихии инсоният мебошад, ки њамчун як низоми бутун…