ИНКИШОФИ ДАВРАГИИ ИҚТИСОДИЁТ ВА БУҲРОНҲОИ ИҚТИСОДӢ.

1. Даврагӣ шакли умумии ҷараёни инкишофи иқтисодиёт. Моҳият ва нишондиҳандаҳои асосии номувозинатии макроиқтисодӣ. 2. Даври саноати…

Бекори: мохият, намудхо, сабабхо ва оќибатхои ичтимои – иќтисодии он.

1.Моњияти бекорї. Намудњо ва нишондињандањои он. 2.Сабабњои бекорї. Сатњи бекории табиї ва шуѓли пурраи ањолї. 3.…

НАЗАРИЯИ САРМОЯИ ИНСОНИ. МЕХНАТ, ШУЃЛ ВА БЕКОРИ.

1. Ќонуниятњои бавуљудоии сармояи инсонї ва самаранокии маблаѓгузории он. 2. Муайяннамоии миќдорї ва сифатии захирањои мењнатї…