Мохият, вазифа ва шаклхои ќарз.

Љараёни такрористењсоли љамъиятї гардиши доимии маблаѓњои пулиро таќозо менамояд ва њангоми такрористењсол маблаѓњои пулии баъзе истењсолкунандагон…

Таркиби массаи пул ва андозаи он.

Пул њамчун фишанги молиявї омили асосии тараќкиёти иќтисодиёт ба њисоб меравад. Аз њамин љињат низоми пулї…

Консепсияи шуѓли ањолї. Сабабњо ва намудњои бекорї. Ќонуни А. Оукен.

Яке аз маќсадњои асосии танзими макроиќтисодї таъмин намудани шуѓли пурра мебошад. Дар зери мафњуми шуѓл шумораи…

Ќонуниятхои бавучудоии сармояи инсони ва самаранокии маблаѓгузории он.

Дар замони муосир сармояи инсонї яке аз омилњои муњими рушди иќтисодї ба њисоб меравад. Мувофиќи тадќиќотњои…

Эхёи Ачам ва ахамияти оламшумули он

Дар таърихи маданияти халќи тољик замони Эхёи Аљам пурмахсултарин давраи инкишоф буда, xунбиши бузурги таърихию фархангиба…

Маданияти моддива маънавии даврон

Маърифати илмива фаъолияти эљодию моддии Аљамиён дар китоби таърихи маданияти љахонисабт шудаанд. Бино ба ахборе, ки…

Масоили банду басти илмии падидахои Эхё

Эхёи миллии халќхои Эрони Шарќї, ки ба пайдоиши халќи тољик вобаста аст, хамзамон оѓози давраи эхёи…

Ватани Зардушт ва таълимоти динию ахлоќии ў

Зардушт писари Поурушасп аз ќабилаи Спитам буда, пеш аз хама аз «Готхо» номи ў ба мо…

«Авесто» хамчун сарчашмаи идеявива маънави

«Авесто» хамчун нахустфарханги мардумони ориёнасл намунаи безаволи осори фарханги маданияти љахониба шумор меравад. Дар сарчашмахои ќадимаи…

Пайдоиши «Авесто» ва таърихи омўзиши он

Доир ба масъалаи пайдоиши «Авесто» дар адабиёти илмиаќидахои гуногун љой дорад. Як гурўхи олимон (Дюперон, Дармстетер,…