Давраи кўтохмўхлат

Давраи кўтохмўхлат, як давраи муайяне мебошад, ки дар давоми он иќтидорњои истењсолї дар як шакли доимї…

Харочоти алтернативи

Харочоти алтернативи ё худ харољотњои интихоб — масрифоти пулии корхонањое мебошад, ки вобаста ба бењтарин имкониятњои…