Вазъи сиёсии Осиёи Миёна баъди вафоти Шайбонихон ва замони Абдуллохони П

Нақша: Муборизаи хунини байни Муҳаммад Шайбонихон ва шоҳи Эрон Исмоили 1 ва оқибатҳои он. Ҳуҷуми Бобур…

Барҳам хӯрдани давлатҳои темурӣ ва ба сари ҳокимият омадани сулолаи Шайбониён

Нақша: Мухтасар дар бораи саҳронишинони Дашти Қипчоқ ва ҷамоаи ©нҳо. Ҳуҷуми бузурги саҳронишинон бо сардории Муҳаммади…

Касбу ҳунар ва тиҷорат дар даврони Темур ва Темуриён

Нақша: 1. Дар даврони Темур ва Темуриён ба дараҷаи баланди тараққиёт расидани касбу ҳунар: а) бофандагӣ;…

Ташкилёбии империяи Темур ва пароканда гардидани он

Нақша: Ба сари ҳокимият омадани Темур ва оғози забткориҳои вай. Кишваркушоиҳои Темур ва барпо гардидани шоҳаншоҳш…

Вазъи сиёсии Мовароуннаҳр дар миёнаҳои асри Х1У ва ба сари ҳокимият омадани Темур

Нақша: Низоъҳш байнихудии Ҷағатоиҳо ва оқибатҳои онҳо. Ба ду мулки мустақил ҷудо шудани улуси Чағатой. Талоши…

Оқибатҳои истилои Осиёи Миёна аз ҷониби мугулҳо. Шӯриши Маҳмуди Торобӣ

Нақша: Оқибатҳои мудҳиши истилои муғулҳо ва ваҳшониятҳои онҳо. Харобии хоҷагӣ пас аз истилои муғул ва қашшоқу…

Муборизаи халқи тоҷик бар зидди истилогарони мугул

Нақша: Вазъи сиёсии давлати Хоразмшоҳиён дар арафаи ҳамлаи Мугулҳо. Ҳуҷуми ӯрдуи Чингизхон ба Осиёи Миёна. Мудофиаи…

Ғуриён — дуввумин давлати миллии тоҷикон

Нақша: Мухтасар дар бораи мамлакати Ғур ва мардуми он. Таъсисёбӣ ва ташаккули давлати Ғурӣ. Муборизаи тӯлонии…

Салчуқиён ва Хоразмшоҳиён

Нақша: Зуҳури давлати Салчуқӣ дар Хуросон ва давраи аввали забткориҳои он. Тужралбеки Салчуқӣ (1040 -1063). Вусъати…

Тоҷикон дар ҳайати давлатҳои Қарохониён ва Ғазнавиён

Нақша: Ҳукмронни Қарохониён дар Мовароунннаҳр. Қарохониён ва Қарохитоиҳо. Қудратманд ва афзудани мулки Ғазна дар даврони Сабуктегин…