Category : Т.Х.Точик

Мақолаҳои Тоҷикӣ Т.Х.Точик

Вазъи сиёсии Осиёи Миёна баъди вафоти Шайбонихон ва замони Абдуллохони П

14umnet
Нақша: Муборизаи хунини байни Муҳаммад Шайбонихон ва шоҳи Эрон Исмоили 1 ва оқибатҳои он. Ҳуҷуми Бобур ва муваффақиятҳои ӯ. Шикасти Бобур ва сабабҳои он. Сиёсати
Мақолаҳои Тоҷикӣ Т.Х.Точик

Барҳам хӯрдани давлатҳои темурӣ ва ба сари ҳокимият омадани сулолаи Шайбониён

14umnet
Нақша: Мухтасар дар бораи саҳронишинони Дашти Қипчоқ ва ҷамоаи ©нҳо. Ҳуҷуми бузурги саҳронишинон бо сардории Муҳаммади Шайбонӣ шш забт гардидани давлати осиёимиёнагии Темуриён. Хуросонро ишғол
Мақолаҳои Тоҷикӣ Т.Х.Точик

Ташкилёбии империяи Темур ва пароканда гардидани он

14umnet
Нақша: Ба сари ҳокимият омадани Темур ва оғози забткориҳои вай. Кишваркушоиҳои Темур ва барпо гардидани шоҳаншоҳш ӯ. Муборизаи сулолавии Темуриён ва салтанати Улуғбек. Табаддулотҳои дарборӣ
Мақолаҳои Тоҷикӣ Т.Х.Точик

Вазъи сиёсии Мовароуннаҳр дар миёнаҳои асри Х1У ва ба сари ҳокимият омадани Темур

14umnet
Нақша: Низоъҳш байнихудии Ҷағатоиҳо ва оқибатҳои онҳо. Ба ду мулки мустақил ҷудо шудани улуси Чағатой. Талоши Темур барои Ҳокимияти Сиёсӣ ва амири Мовароуннаҳр гардидани ӯ.
Мақолаҳои Тоҷикӣ Т.Х.Точик

Оқибатҳои истилои Осиёи Миёна аз ҷониби мугулҳо. Шӯриши Маҳмуди Торобӣ

14umnet
Нақша: Оқибатҳои мудҳиши истилои муғулҳо ва ваҳшониятҳои онҳо. Харобии хоҷагӣ пас аз истилои муғул ва қашшоқу бенаво гардидани мардуми заҳматкаш. Шӯриши Маҳмуди Торобӣ ва аҳамияти
Мақолаҳои Тоҷикӣ Т.Х.Точик

Муборизаи халқи тоҷик бар зидди истилогарони мугул

14umnet
Нақша: Вазъи сиёсии давлати Хоразмшоҳиён дар арафаи ҳамлаи Мугулҳо. Ҳуҷуми ӯрдуи Чингизхон ба Осиёи Миёна. Мудофиаи қаҳрамононаи шаҳрҳои бостонии тоҷикон: Бухоро, Самарқанд ва Хуҷанд. Тавре
Мақолаҳои Тоҷикӣ Т.Х.Точик

Тоҷикон дар ҳайати давлатҳои Қарохониён ва Ғазнавиён

14umnet
Нақша: Ҳукмронни Қарохониён дар Мовароунннаҳр. Қарохониён ва Қарохитоиҳо. Қудратманд ва афзудани мулки Ғазна дар даврони Сабуктегин (963-997) ва Маҳмуди Ғазнавӣ (998-1030). Суқути давлати Ғазнавиён. То

Login

X

Register