НАЗАРИЯИ САРМОЯИ ИНСОНИ. МЕХНАТ, ШУЃЛ ВА БЕКОРИ.

1. Ќонуниятњои бавуљудоии сармояи инсонї ва самаранокии маблаѓгузории он. 2. Муайяннамоии миќдорї ва сифатии захирањои мењнатї…

Чустучўи файлхо.

Агар љои файли нигоњдошташавандаро фаромуш карда бошед, онгоњ дар системаи оператсионии Windowsвоситае мављуд аст, ки вай…

Редактори графики Paint ва Блокнот.

Системаи оператсионии Windows – 98 дорои редактори графики Paint ( аз калимаи англисї тарљумааш «бо ранг…

Маълумот дар бораи системаи оператсиони

Яке аз хусусиятњои компютерхои IBM PC аз он иборат буд, ки дар онхо рељањои матнї ва…

Катакчахо ва гурўхи катакчахо

Барои људокунии як катакча нишондињандаи мушакро ба он оварда ќарсос кардан лозим аст ё бо ёрии…

Компютери шахси ва ќисмхои таркибии он

Истилоњи «информатика» дар ибтидои солњои 60 – уми асри XX дар Фаронса пайдо шуда, аз якљоякунии…

Сохтори умумии МЕЊ.

Њар гуна МЕЊ дар таркиби худ ќисмњои зеринро соњиб аст: — ќисми хотира — протсессор, кї…

Хотираи доими.

Одатан ин хотира дар дискњои магнитї таљассум мешавад. Ду намуди дискњои магнитї мављуданд. Якумаш дискњои ќаиш…

Ченаки миќдори иттилооти.

Эњтиёљоти миќдори ченкунии иттилоотњо дар просесси коркарди компютер ва хатњои алоќа бо муайянкунии эњтимолї – омории…

Информатика ва техналогияхои информатсиони хамчун илм.

Истилоњи «информатсия» яке аз категорияњои умуиилмї буда, аз калимаи лотинии informatio гирифта шудааст. Инсон доимо бо…