Дастгохи(механизми)давлати

Дастгоњи (механизми) давлатї — низоми маќомоти гуногуни давлатї мебошад, ки ба воситаи онњо давлат њокимияти худро…

Самтхои асосии давлат (функсияхои давлат)

Функсияи давлат – самтњои асосии фаъолияти давлат мебошад, ки барои њалли вазифањои он татбиќ мешаванд. Самтњои…

Шаклҳои давлат

Шакли давлат — шакли ташкили њокимияти давлатї мебошад, ки тарзи ташкилшавї, сохтор ва фаъолияти давлатиро дар…

Мафҳум,пайдоиш,нишона,назарияҳо ва навъҳои таърихии давлат

Давлат -ташкилоти њокимияти сиёсии љамъият мебошад, ки дорои дастгоњи махсуси маљбуркунї буда, салоњияти худро дар њудуди…

Омилхои экологи. Биосфера. Тавсифи умумии биосфера.

Омилњои экологи чист? Он унсурњои муњитиро, ки барои организмњо лозиманд ё ба онњо таъсири манфї мерасонад,…

Мухити зист ва таснифи экологии организмхо.

Мафхуми умуми оид ба мухит. Аз фанњои табиатшиноси маълум аст, ки табиати зиндаи моро ињотакунанда аз…

Маќсад ва вазифахои фан.

Табиатшиноси немик Эрнет Геккел бори нахуст соли 1866 истилоњи «экология» — ро пешнињод кардааст. Истилоњи экология…

Хирадманди- талаботи асосии санъати менечмент.

1.Таъсири урфу одат ва рафтору маданият ба роњбар 2.Омилњои таъсиррасонандаи рафтор ва хусусиятњои хоси онњо. 3.Нишонањои…

Проблемахои хозираи маданияти миллии точик

Наќша: 1.Худшиносии миллияке аз омилхои асосии баландшавии тафаккури маданї. 2. Пойдории сулх ва инкишофи иќтисодиёт. 3.…

Маданияти давраи маорифпарвари дар Аврупо.

Наќша: Аломатхои асосии маданияти давраи маорифпарварї. Хусусиятхои жанрива услубии санъат. Болоравии санъати театрива мусиќї. Синтези ахлоќ,…