Маълумот дар бораи системаи оператсиони

Яке аз хусусиятњои компютерхои IBM PC аз он иборат буд, ки дар онхо рељањои матнї ва…

Катакчахо ва гурўхи катакчахо

Барои људокунии як катакча нишондињандаи мушакро ба он оварда ќарсос кардан лозим аст ё бо ёрии…

Компютери шахси ва ќисмхои таркибии он

Истилоњи «информатика» дар ибтидои солњои 60 – уми асри XX дар Фаронса пайдо шуда, аз якљоякунии…

Сохтори умумии МЕЊ.

Њар гуна МЕЊ дар таркиби худ ќисмњои зеринро соњиб аст: — ќисми хотира — протсессор, кї…

Хотираи доими.

Одатан ин хотира дар дискњои магнитї таљассум мешавад. Ду намуди дискњои магнитї мављуданд. Якумаш дискњои ќаиш…

Ченаки миќдори иттилооти.

Эњтиёљоти миќдори ченкунии иттилоотњо дар просесси коркарди компютер ва хатњои алоќа бо муайянкунии эњтимолї – омории…

Информатика ва техналогияхои информатсиони хамчун илм.

Истилоњи «информатсия» яке аз категорияњои умуиилмї буда, аз калимаи лотинии informatio гирифта шудааст. Инсон доимо бо…

Мушохидаи омори.

2.1.Марњилањои асосии тадќиќоти оморї Мушоњидаи оморї зинаи аввали тадќиќоти оморї ба шумор меравад. Маълумоти дар натиљаи…

Фан, усулхо ва вазифахои омор.

1.1. Таърих ва марњилаи асосии инкишофи илми омор Илми омор ба монанди дигар илмњо, таърихи пайдоиши…

Гурўхбанди ва системаи нишондихандахои омори

Ќонунияти оморї дар љамъбастнамоии маълумотњо зоњир мешавад. Яке аз усули љамъбастнамої усули гурўњбандї аст. Дар омор,…