Author : 14umnet

1104 Posts - 0 Comments
ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ Мақолаҳои Тоҷикӣ

​Шаклхои ташкилию хуќуќии сохибкори

14umnet
Дар байни донишмандон ва мутафаккирони соњаи бизнес њамдигарфањмї на фаќат оиди моњият, сабаб, балки доираю њавза ва шаклу намудњои ташкили соњибкорї дида намешавад. Таљрибаи кунунии
ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ Мақолаҳои Тоҷикӣ

Мавќеи андозхо дар чодаи таъмини дороии давлат

14umnet
Барои фаъолияту мављудияти давлат маблаѓњои зарурї лозиманд. Мањз ба тауфайли маблаѓњои гирдовардаи давлат мавќеу ќувваи иќтисодиро соњиб мегардад. Одатан дар шароити кунунї маблаѓњои дар ихтиёри
Мақолаҳои Тоҷикӣ Микро ва Макро ик-д

​Идоракунии навоварихо дар корхона

14umnet
Менечменти навоварихо максади пайдо намудани роххои навтарини халли масъалахо, масалан, пеш бурдани ихтироъкорй ва чорй кардани он дар истехсолот, гузаронидани корхои илмй-тадкикотй ва тачрибавй-конструкторй (КИТТК),
Мақолаҳои Тоҷикӣ Маркетинг

​Хусусиятхои натичаи навоварихо

14umnet
Дар чараёни фаъолияти навоварй фикру андещахои нав тавлид мешаванд, махсулот ва чараёнхои технологии наву такмилёфта пайдо мегарданд, шаклхои нави ташкил ва идораи сохахои мухталифи иктисодиёт
Мақолаҳои Тоҷикӣ Маркетинг

​Технологияи назариявй

14umnet
Технологияи назариявй диалектикаи технология ва истифодаи конунхои тараккиёти чамъиятро барои дигаргун намудани хаёти моддй ва маънавии инсон меомузад. Предмети омузиши он — чараёнхои инкишофи фаъолияти
Мақолаҳои Тоҷикӣ Маркетинг

​Технологияи илмй

14umnet
Технологияи илмй тачрибаи ташаккули арзиши истеъмолиро меомузад. Предмети омузиши он чараёнхои хамкории воситахои мехнат, предмети мехнат ва мухити берунй мебошад. Вазифахои асосии технология дар сохаи
Мақолаҳои Тоҷикӣ Микро ва Макро ик-д

​Технологияи амалй

14umnet
Технологияи амалй мачмуи чараён ва амалиёт оиди ташаккули намуди муайяни арзиши истеъмолй аст, ки дар тачриба истифода мешавад. Ин намуди технологияро тасаввур кардан, тасвир намудан
Мақолаҳои Тоҷикӣ Маркетинг

​Технология: тасниф ва тамоили таракиёти он

14umnet
Технология ва чараёни технологй ба катори мафхумхои асосии менечменти навоварихо дохил мешаванд. Технология сохахои гуногуни иктисодиёт, сиёсат ва идоракуниро фаро гирифта, максад, принсипхо ва халли
Мақолаҳои Тоҷикӣ Маркетинг

​Мохият ва максади навоварихо

14umnet
Яке аз масъалахои мухимтарини иктисодиёти чумхурй дар даврони муосир — ин баланд бардоштани ракобатпазирии корхонаву ташкилотхои ватанй дар асоси дар истехсолот чорй намудани технологияхои навтарин

Login

X

Register